Arbetsordning för Brahe Ärkedjäknars Investeringsnämnd

Arbetsordning för

Brahe Ärkedjäknars Investeringsnämnd

1 §

Brahe Ärkedjäknars investeringsnämnd har i uppdrag att vara ett förberedande organ för Brahe Ärkedjäknars styrelse gällande beslutsfattande med avseende på förändringar i de värdepappersportföljer som föreningen äger eller förvaltar.

2 §

Investeringsnämnden skall hålla ett ordinarie möte varje år, företrädelsevis under hösten, där innehållet i de existerande portföljerna gås igenom för att se om justeringar behöver göras samt hur en eventuell överstor kassa i portföljerna borde placeras. Därutöver håller investeringsnämnden extra möten på styrelsens eller skattmästarens begäran enligt uppkomna behov.

3 §

Investeringsnämnden består av följande sex medlemmar:

  • Brahe Ärkedjäknars skattmästare ex officio, som även fungerar som investeringsnämndens sammankallare och ordförande
  • Brahe Ärkedjäknars ordförande ex officio (personlig suppleant: Brahe Ärkedjäknars viceordförande ex officio)
  • Brahe Djäknars skattmästare ex officio (personlig suppleant utses vid behov av Brahe Djäknars styrelse)
  • tre ledamöter som utses av Brahe Ärkedjäknars styrelse för av styrelsen specificerade mandatperioder på minst ett och maximalt tre verksamhetsår

 

4 §

De av styrelsen utsedda ledamöterna skall ha en erkänd ekonomiutbildning/-bakgrund samt praktisk erfarenhet av långsiktiga investeringar i värdepapper i Finland.

5 §

Ett beslutsförslag skall aktivt omfattas av minst fyra av investeringsnämndens medlemmar för att kunna framläggas som investeringsnämndens rekommendation för styrelsen.

6 §

Investeringsnämnden bestämmer själv sitt interna arbetssätt utöver vad som är nämnt i denna arbetsordning och kan till sina möten enligt egen prövning bjuda in ytterligare personer, såsom exempelvis ekonomisk expertis.

7 §

Ändring av denna arbetsordning görs med beslut av Brahe Ärkedjäknars årsmöte.


 

Ovannämnda arbetsordning godkänd av BÄD:s årsmöte 31.03.2016.