Gottfrid Gräsbecks fond

Stadgar för

Gottfrid Gräsbecks fond

1 §

Gottfrid Gräsbecks fond (Gottis fond), grundad hösten 1987, ägs och förvaltas av Brahe Ärkedjäknar rf. (BÄD).

 

2 §

Fondens kapital bör placeras så att dess realvärde snarare ökar än avtar.

 

3 §

Fondens kapital kan framledes förstoras exempelvis genom donationer, konserter och dylikt.

 

4 §

Fondens avkastning skall - åtminstone till största delen - användas till förmån för Studentkören Brahe Djäknars (BD) verksamhet.

 

5 §

Det ankommer på BÄD:s styrelse att årligen bestämma i vilken utsträckning medel ur fonden kan utdelas.

 

6 §

Efter att BD:s styrelse med beaktande av stipulationerna i denna paragraf framställt sina önskemål, kan BÄD:s styrelse utdela understöd för:

 

a) åstadkommande av nya verk för manskör, med eller utan orkester, genom anordnande av kompositionstävling eller genom beställning hos någon eller några tonsättare,

b) dirigentskolning,

c) anordnande av övningar i tonträffning och tonbildning,

d) understödande av enskilda sångares deltagande i BD:s verksamhet, exemplevis konsertresor och

e) även andra väl motiverade önskemål som kan efter prövning beaktas.

 

 

Stadgarna godkända av BÄD:s årsmöte 07.05.1999.