John Rosas´ fond

Stadgar för

John Rosas´ fond

1 §

John Rosas´ fond, grundad hösten 1978, ägs och förvaltas av Brahe Ärkedjäknar rf. (BÄD) och upptas i bokslutet under namnet John Rosas:s fond.

 

2 §

Fondens kapital bör placeras så att dess realvärde snarare ökar än avtar.

 

3 §

Fondens kapital kan även framledes förstoras exempelvis genom donationer, försäljning av hyllings- och minnesadresser, konserter, "glada aftnar" och dylikt.

 

4 §

Fondens avkastning skall - åtminstone till största delen - användas till förmån för Studentkören Brahe Djäknars (BD) verksamhet.

 

5 §

Det ankommer på BÄD:s styrelse att årligen bestämma i vilken utsträckning medel ur fondens avkastning kan utdelas.

 

6 §

Efter att BD:s styrelse med beaktande av stipulationerna i denna paragraf framställt sina önskemål, kan BÄD:s styrelse utdela understöd för:

 

a) Åstadkommande av nya verk för manskör, med eller utan orkester, genom anordnande av kompositionstävling eller genom beställning hos någon eller några tonsättare.

b) Anordnande av tävling för kvartetter med en eller två sångare i varje stämma. I främstarummet beaktas tävlingar som anordnas mellan kvartetter, sammansatta av aktiva sångare inom BD.

c) Anordnande av övningar i tonträffning och tonbildning.

d) Understödande av enskilda sångares deltagande i BD:s verksamhet, exemplevis konsertresor.

e) Även andra väl motiverade önskemål kan efter prövning beaktas.

 

7 §

Ändringar av dessa stdgar kan göras av BD:s årsmöte, dock så att de ursprungliga riktlinjerna nämnda i 6 § inte väsentligt ändras.

 

Stadgarna godkända av BÄD:s årsmöte 12.03.1979.