Stadgar

för Brahe Ärkedjäknar rf

Kapitel I. Namn, ändamål och verksamhet.

1§ Föreningens namn är Brahe Ärkedjäknar r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska.

2§ Brahe Ärkedjäknar r.f. är en stödförening för studentkören Brahe Djäknar r.f. I fortsättningen i dessa stadgar kallas dessa föreningar BÄD respektive BD.

BÄDs uppgift är att ekonomiskt och i aktiv handling hjälpa BD att:
- upprätthålla kontakten med och sammanhållningen bland sina forna sångare och
- förverkliga initiativ värdiga studentmanskören vid Åbo Akademi.

Sin uppgift söker BÄD fylla genom att:
- sammanföra sina medlemmar till möten och andra sammankomster och
- hålla medlemmarna underrättade om de aktuella aktiviteterna inom BD.

3§ BÄDs verksamhets- och räkenskapsår begynner den 1 januari och omfattar kalenderåret.


Kapitel II. Medlemmar och avgifter.

4§ Medlemmarna i BÄD är av fyra slag: årsmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersmedlemmar och extra medlemmar. De tre förstnämnda medlemskategorierna äger rösträtt inom föreningen.

Till årsmedlem kan styrelsen anta varje person, som tillhört någon av BDs medlemskategorier. Årsmedlem erlägger åt BÄD en årlig medlemsavgift vars storlek årsmötet fastställer.

Benämningen ständig medlem kan årsmedlem förvärva genom att åt BÄD en gång för alla erlägga ett belopp, som är femton (15) gånger den för året gällande medlemsavgiften, under förutsättning, att för hans del till betalning förfallna medlemsavgifter för tidigare år till fullo erlagts åt BÄD. Ständig medlem är allt framgent befriad från skyldigheten att erlägga medlemsavgift åt BÄD.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla medlem, som gjort sig förtjänt av föreningens synnerliga tacksamhet. Utnämningen skall omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna, för att gälla som föreningens beslut. Hedersmedlem är allt framgent befriad från skyldigheten att erlägga medlemsavgift åt BÄD, men är inte berättigad att återfå någon del av de avgifter han erlagt före utnämningen till hedersmedlem.

Till extra medlem kan styrelsen genom enhälligt beslut anta person, som inte tillhört någon av BDs medlemskategorier. Extra medlem erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för årsmedlemmar. Extra medlem äger inte rösträtt inom föreningen.

5§ Önskar medlem utträda ur föreningen, skall han meddela härom skriftligen till styrelsen eller ordföranden eller muntligen vid föreningsmöte.

Årsmedlem eller extra medlem, som utträder ur BÄD, är skyldig att åt BÄD erlägga för hans del till betalning förfallna avgifter ävensom redan fastställd medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.

Ständig medlem, som utträder ur BÄD, är inte berättigad att återfå någon del av den femtonfaldiga avgift han erlagt åt BÄD.

6§ Årsmedlem eller extra medlem, som försummat att erlägga sin medlemsavgift för tre (3) år , mister vid utgången av det tredje året sitt medlemskap i BÄD. Hans skyldighet att erlägga de till betalning förfallna årsavgifterna kan upphävas av föreningsmöte. Styrelsen kan bevilja honom återinträde i BÄD såframt sagda avgifter blivit betalda åt BÄD eller efterskänkta av föreningsmöte.


Kapitel III. Bidrag och donationer.

7§ BÄD har rätt att motta bidrag och donationer, vilkas förvaltning handhas av styrelsen i enlighet med riktlinjerna för BÄDs verksamhet och i överensstämmelse med givarens stipulationer.


Kapitel IV. Styrelsen

8§ BÄDs styrelse består av ordföranden och sex (6) ledamöter. Styrelsen utser inom sin krets en viceordförande och inom eller utom sin krets en sekreterare och en skattmästare.

9§ Styrelsemedlemmarna utses av årsmötet bland BÄDs röstberättigade medlemmar för ett år (1) år, eller fram till nästa årsmöte. Den medlem, som den längsta tiden i en följd tillhört styrelsen, kan inte omedelbart återväljas. Om flere medlemmar i detta avseende tillhört styrelsen lika länge, förrättas vid behov lottdragning mellan dessa om vem som inte kan återväljas.

10§ Styrelsen åligger att
1. organisera och leda BÄDs verksamhet samt sammankalla medlemmarna till föreningens möten och andra sammankomster,
2. verkställa föreningens beslut,
3. företräda föreningen utåt,
4. förvalta föreningens egendom samt
5. förelägga årsmötet bokslut och årsberättelse över det gångna verksamhetsåret jämte förslag till verksamhetsplan och budget för det nya året.

11§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, av viceordföranden. Styrelsen är beslutför om ordföranden, eller viceordföranden, jämte minst tre (3) övriga styrelsemedlemmar är närvarande. Vid styrelsens möten fattas beslut med enkel röstövervikt. Mötesordförandens röst avgör idet fall, att rösterna faller jämnt. Vid styrelsemöte väljes bland de närvarande styrelsemedlemmarna två (2) justeringsmän för mötets protokoll.

12§ BÄDs namn tecknas av ordföranden skilt för sig eller av två (2) övriga styrelsemedlemmar tillsammans.


Kapitel V. Räkenskaperna och revision.

13§ BÄDs räkenskaper avslutas årligen den 31 december. Bokslut och årsberättelsen skall tillställas revisorerna senast en vecka före årsmötet, dock senast den 31 januari.

14§ Föreningens beslutanderätt utövas vid föreningsmötet av därvid närvarande röstberättigade medlemmar.

BÄD sammanträder till årsmöte före utgången av mars månad.

15§ Kallelse till föreningsmöte skall avsändas per post till varje medlem senast fjorton dagar före mötet.

Vid föreningsmöte får ej beslut fattas om stadgeändring eller om BÄDs upplösning, ej heller om köp eller inteckning av fastighet, där icke sådant ärende är särskilt nämnt i kallelsen.

Vid föreningsmöte kan ärende bordläggas en gång, om två medlemmar yrkar härpå.

Vid föreningens möten föres protokoll, som undertecknas av mötets sekreterare. Protokollet justeras och bestyrkes till riktigheten av två (2) vid mötet bland de röstberättigade medlemmarna utsedda justeringsmän.

16§ På årsmötet ankommer behandling av följande ärenden:
1. val av nödiga funktionärer för årsmötet;
2. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut;
3. revisorernas berättelse;
4. godkännande av årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen per den 31 sistlidna december ävensom fattande av sådana beslut, som årsredovisningen ytterligare kan ge anledning till;
5. fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret samt i samband härmed fastställande av medlemsavgiften och eventuella arvoden åt personer, som av BÄD anförtros uppdrag;
6. val av styrelse. Om till ordförandeposten uppställs två eller flera kandidater, förrättas ordförandevalet genom sluten omröstning;
7. val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter;
8. eventuella övriga ärenden.


Kapitel VII. Stadgeändring och upplösning.

17§ Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av BÄD skall omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid föreningsmöte närvarande röstberättigade medlemmarna, för att gälla som föreningens beslut.

Stadgeändring träder i kraft då den är inskriven i föreningsregistret.

18§ I händelse föreningen upplöses, skall dess tillgångar användas till förmån för Studentkören Brahe Djäknar r.f. eller, om nämnda förening ej vid Brahe Ärkedjäknar r.f:s upplösning existerar, för främjandet av manlig finlandssvensk körsång bland studerande vid Åbo Akademi.


Kapitel VIII. Övriga stadganden.

19§ I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar.

 


Senaste stadgeändringar godkända av föreningens årsmöte den 9 mars 1975 och registrerade i Justitieministeriets föreningsregister den 20 oktober 1975. 
(föreningens registernummer: 96377)